Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | augustus 2012

Naaldwijk, augustus 2012


Beste lezer,

De eerste nieuwsbrief na de vakantie is weer een feit. De ondernemers in de recreatiebranche hebben natuurlijk hard door moeten werken en was er allerminst sprake van een vakantie. De verwachting was dat veel (meer) Nederlanders hun vakantie ook in Nederland zouden doorbrengen, maar zeker in de maand juli heeft het weer daar niet echt in bijgedragen.

Traditioneel hebben bedrijven met kernactiviteiten als tennis, squash en fitness, maar ook de wellnessbranche, het is deze periode rustiger. Zij zullen deze periode, naar goed ondernemerschap, hebben benut om nieuwe ideeën en inspiratie op te doen. Het bedrijf weer gereed maken voor hopelijk een succesvol seizoen. Wij helpen u er graag bij.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt
Hoe flexibel is uw organisatie i.v.m. de veranderende markt
Te weinig ondernemers houden zich (in goede tijden) bezig met de toekomst: je organisatie steeds blijven aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden zou een continu proces moeten zijn binnen een bedrijf. Niettemin overheerst met name in het MKB de waan van alle dag en komt ook de ondernemer zelf zelden toe aan ‘brainstormsessies op de hei’ over dit onderwerp. Hieronder enkele adviezen bij het toepassen van ‘verandermanagement’.
 1. U dient zich als ondernemer te realiseren dat over het algemeen iedere 5 tot 7 jaar de organisatie strategische danwel conceptuele veranderingen behoeft, afhankelijk van wijzigingen die zich voordoen in de markt
 2. Stelt u zich dan ook met enige regelmaat de vraag, gezien de ontwikkelingen in die markt, of uw bedrijf (nog steeds) de juiste koers vaart. Belangrijk is dat u nagedacht heeft over mogelijkheden die passen bij u, de organisatie en hetgeen wat de markt vraagt. Stel een lijst vast van mogelijke conceptaanpassingen/wijzigingen en werk deze grofweg uit met wat daar voor nodig is aan middelen (kennis, arbeid en kapitaal);
 3. Indien u besluit tot een wijziging of een substantiële aanpassingen van het concept, betrek daar nadrukkelijk de gehele organisatie (lees: personeel) bij en informeer tijdig andere belanghebbenden
 4. Behoeft het bedrijf een koerswijziging dan is het tijdstip waarop wordt besloten tot verandering zeer belangrijk; het adagium is wel ‘begin eerder te vroeg dan te laat’.
 5. Realiseert u zich dat een koersverandering een proces is, waar een organisatie en belanghebbenden aan moeten wennen en langzaam naar toe moet groeien; evaluatiemomenten zijn in een dergelijk proces onontbeerlijk
 6. Essentieel in een dergelijk proces is dat u keuzen durft te maken, met alle consequenties van dien voor de bestaande organisatie (afscheid nemen van wat al jaren gewoon is, maar ook wellicht van bijvoorbeeld personeel)
Voor verdere informatie neem contact op met J. Stuyt, T: 0174-620338 of mail naar E: advies@stuytenpartners.nl.
Bedrijfsverkoop als gefaseerd proces brengt risico’s met zich mee
Het in een keer verkopen en afronden heeft ieders voorkeur, maar in deze tijd is het verkopen in etappes een steeds meer gehanteerde optie. Bij deze variant wordt het bedrijf gefaseerd verkocht en blijft de verkopende ondernemer vaak nog een tijdje verbonden aan de onderneming. Deze variant valt onder het kopje ‘earn-out-regeling’. De voor- en nadelen worden u in kaart gebracht vanuit de kant van de koper.

Voordelen
 • het is duidelijk dat de voordelen voornamelijk bij de koper liggen
 • het betreft vooral de situatie waarbij de toekomst uiterst ongewis is en/of bij situaties waarbij (de resultaten van) het bedrijf in grote mate afhankelijk is van de huidige eigenaar
 • over het algemeen wordt ca. 50% direct betaald en de overige 50% gefaseerd in de jaren erna; een dergelijk constructie is voor de koper prettig, aangezien niet de gehele koopsom gefinancierd hoeft te worden, maar vooral ook om toekomstige risico’s te beperken.
 • Over het algemeen wordt het gefaseerde gedeelte van de koopsom resultaat-afhankelijk gemaakt, zodat de verkoper zich nog maximaal zal inspannen voor een goed resultaat;
 • Omdat de verkoper vaak nog enige tijd aanblijft, kan de koper nog lang gebruikmaken van de kennis en ervaring (netwerk) van de verkoper;

Nadelen
 • het lijkt vanuit het perspectief van de koper een geweldige constructie, maar dat is slechts voor een deel waar;
 • in het voortraject is het vaak al lastig om alles duidelijk op papier te krijgen; de contractfase kan lang en ingewikkeld worden en zet de relatie (sfeer) tussen beide partijen regelmatig al op scherp;
 • daarna heb je te maken met twee kapiteins op een schip; je dient dus duidelijke afspraken te maken m.n. over de taken en bevoegdheden van de verkoper, hij is immers niet meer de baas van het bedrijf, maar wel nog aanwezig;
 • de keuzen van de koper t.a.v. de strategie van het bedrijf en bijvoorbeeld investeringen kunnen van grote invloed zijn op de resultaten van het bedrijf, wat niet altijd in het belang van de (opbrengstafhankelijke) verkoper is; investeringen zullen dan ook zoveel mogelijk moeten worden opgenomen in het overnamecontract.
Algemeen beschouwd wordt deze variant in de huidige tijd meer toegepast, maar is niettemin allerminst gespeend van risico’s. Met name het aanblijven van de verkoper kan tot veel problemen leiden en dient middels goede afspraken, op schrift, getackeld te worden.

Voor verdere informatie neem contact op met J. Stuyt, T: 0174-620338 of mail naar E: advies@stuytenpartners.nl.
Kijk voor alle bedrijfsprofielen op onze website
Stuyt & Partners (S&P) is een advies- en overnamebemiddelingsbureau die zijn werkterrein uitsluitend in de sport- en leisurebranche heeft. Deze specialistische kennis en ervaring heeft de afgelopen 15 jaar geresulteerd in de begeleiding en afronding van meer dan 70 overnames, het schrijven van vele haalbaarheidstudies en ondernemersplannen, en diverse opdrachten op het gebied van interim management en waardebepalingen.

Samenvattend biedt Stuyt & Partners u de volgende diensten aan:
 • Bemiddeling aan- of verkoop sportcentra
 • Waardebepaling bedrijf
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Ondernemingsplan
 • Doorlichtingsmodule ‘S&P-SCAN’
 • Interim management
 • Onderzoek ‘Strategische heroriëntatie’
 • Verkoopscan
 • Kostenscan
Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.
Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken