Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief januari/februari 2016

Beste lezer,

De ‘rise and fall’ van concepten. De bedrijfskundige term hiervoor is ‘levenscyclus’, daar waar ze populistisch over ‘houdbaarheidsdatum’ spreken. We hebben het in dit geval over de lengte in tijd dat een bepaald concept bestaansrecht heeft en dus voldoende winst maakt om alle stakeholders te betalen en vooral te kunnen (her)investeren. Duidelijk is dat de houdbaarheidsdatum van concepten steeds korter wordt. In dat kader heeft bijvoorbeeld de V&D (hoewel een doorstart aanstaande is) het lang volgehouden, waar ook een keten als Scapino het lange tijd goed deed. Een andere bekende naam uit het recente verleden is de Free Record shop. De oorzaken zijn overigens niet altijd eenduidig en is soms niet te wijten aan het concept zelf.

Ook in de sport en recreatie zien we dergelijke ontwikkelingen. Neem een relatief jonge branche als de fitness, waar ketens als Fitness First en niet zo lang terug de Achmea Groep kopje onder gingen in het ‘hoge segment’ en dat we nu al zien dat het budgetconcept in zijn oorspronkelijke vorm het al weer lastig heeft en bijstelling behoeft.

We leven in een snelle wereld, met ongekende mogelijkheden tot informatievoorziening en -uitwisseling, waar ‘beleving’ het toverwoord is en de consument/bezoeker/afnemer continu opzoek is naar nieuw ‘vermaak’. Als (succesvol) ondernemer betekent dit een permanent proces van bijschaven, toevoegen, afscheid nemen en innoveren van de bedrijfsformule. Daar ben je nooit klaar mee. Dat maakt je enerzijds kwetsbaar, maar is anderzijds ook de prachtige uitdaging van het ondernemerschap.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt

Nog even alles op een rijtje. Het nieuwe Ontslagrecht

Sinds 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels voor het ontslaan van werknemers. Ontslag via de rechter blijkt veel lastiger dan gedacht. Wat nu te doen?

Naar de rechter. Volgens de nieuwe wettelijke regels kan alleen via de kantonrechter een punt gezet worden achter het arbeidscontract in het geval van disfunctioneren van een werknemer. En dat is niet eenvoudig. Als werkgever moet u aannemelijk maken dat uw werknemer:

 • onvoldoende functioneert; en
 • door u op dat disfunctioneren is aangesproken. Dit kan door regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren en hiervan verslagen te maken; en
 • genoeg gelegenheid is geboden om zich te verbeteren, maar daarin niet is geslaagd (werknemer en werkgever samen verbeterplan opstellen, evalueren verbeterplan en verslaglegging hiervan); en
 • niet ongeschikt is omdat u de werknemer onvoldoende heeft geschoold. U dient de werknemer scholing of coaching aan te bieden om het functioneren te kunnen verbeteren; en
 • binnen redelijke termijn niet herplaatsbaar is in een andere functie bij u.

Rechter is streng. Uit de rechtspraak vanaf 1 juli 2015 blijkt dat kantonrechters streng toetsen of er voldaan is aan de wettelijke eisen. Heeft de werkgever zijn dossier niet op orde en kan hij dus niet alle hierboven opgesomde aspecten aannemelijk maken, dan wordt het verzoek van de werkgever afgewezen. Begin daarom niet aan een procedure wanneer u niet over een volledig dossier beschikt. Betrek er een deskundig arbeidsjurist bij (wellicht van uw rechtsbijstandsverzekering of uw branche-organisatie) en vraag die eerst om een inschatting van uw proceskansen.

Ontslag buiten de rechter om? Het is ook mogelijk om rechtstreeks met uw werknemer tot een vergelijk te komen. Bedenk wel dat (de juridisch adviseur van) uw werknemer ook weet of u wel of niet sterk staat bij de rechter. Een onvolledig ontslagdossier zal doorgaans leiden tot een (veel) hogere ontslagvergoeding. Waarom zou uw werknemer anders instemmen met een einde aan het arbeidscontract?

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl

Wel of niet ontslaan na twee jaar ziekte?

Sinds 1 januari 2015 is de Wwz ingegaan. Na ontslag hebben werknemers recht op een transitievergoeding. Kunt u de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet beter gewoon in stand laten? Wat zei de rechter daar nu over?

Transitievergoeding
Voor wie? Werknemers hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding. Voorwaarde is dat de werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest, ook als hij een tijdelijk contract had.

Hoogte. De hoogte van deze vergoeding hangt af van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal een brutojaarsalaris (max. € 75.000,- bruto).Let op. Per 1 januari 2016 wordt dit door indexering € 76.000,- bruto.
Soms geen transitievergoeding. In de volgende gevallen heeft uw werknemer geen recht op een transitievergoeding:

 • als hij is ontslagen doordat hij ernstig verwijtbaar gehandeld heeft;
 • als hij jonger is dan 18 jaar en gemiddeld minder dan 12 uur per week werkte;
 • als hij is ontslagen omdat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt;
 • als de werkgever failliet is gegaan;
 • als de cao een voorziening kent die gelijkwaardig is aan de transitievergoeding.

Twee jaar loon. Als een werknemer ziek wordt, moet u zijn loon twee jaar doorbetalen. En in die periode mag u de arbeidsovereenkomst niet opzeggen (ook niet met toestemming van het UWV).

Na twee jaar ontslaan. Als de werknemer twee jaar ziek is geweest én u uw re-integratieverplichting correct bent nagekomen, zult u meestal eenvoudig een ontslagvergunning krijgen. Met die vergunning kunt u de arbeidsovereenkomst dan opzeggen. Let op. U moet dan wél een transitievergoeding betalen.

En als ik niets doe?
Slapend dienstverband. Als u de werknemer na twee jaar ziekte niet ontslaat, hoeft u zijn loon niet meer te betalen én u hoeft hem geen transitievergoeding te betalen. U kunt het dienstverband laten bestaan waardoor er een zogenaamd ‘slapend dienstverband’ ontstaat.
Dat lijkt mooi, maar er zijn twee ‘gevaren’:

 • zolang de arbeidsovereenkomst bestaat, kan de werknemer zich melden zodra hij beter is;
 • het is de vraag of u ook écht geen vergoeding hoeft te betalen. Leest u vooral verder!

Niet fatsoenlijk, maar geen vergoeding
Een werkneemster vroeg de Rechtbank Midden-Nederland, 03.12.2015(RBMNE:2015:8495) , de arbeidsovereenkomst te ontbinden nadat zij twee jaar ziek was geweest. Zij vorderde daarbij onder meer betaling van de transitievergoeding. Belangrijk is de vraag of de werkgever ernstig verwijtbaar handelde toen hij weigerde de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Onfatsoenlijk, maar niet verwijtbaar. De kantonrechter vond dat het door de werkgever blijven stilzitten en het niet aanvragen van een ontslagvergunning mogelijk wel onfatsoenlijk was, maar niet ernstig verwijtbaar. De werknemer heeft dan ook geen recht op een transitievergoeding.

Let op. Deze zaak is pas de eerste die over dit onderwerp gaat en er kan nog hoger beroep worden ingesteld.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl

Energiezuinig investeren nóg leuker

De fiscale beloning voor het investeren in energievriendelijke bedrijfsmiddelen is per 2016 nóg interessanter geworden. Wat is uw voordeel?

Fiscaal voordeel. Energiezuinig investeren laat ook de fiscus niet koud. U wordt er namelijk fiscaal voor beloond met de Energie-investeringsaftrek, afgekort EIA genoemd. Tip. Het aftrekpercentage is in 2016 omhoog gegaan van 41,5% naar 58%.

Welk bedrijfsmiddel, hoe weet u dat? De overheid publiceert elk jaar een nieuwe Energielijst. Hierop staan alle bedrijfsmiddelen waarvoor u EIA kunt aanvragen. De bedrijfsmiddelen op de Energielijst zijn opgedeeld in de volgende categorieën: A. Bedrijfsgebouwen, B. Processen, C. Transportmiddelen, D. Duurzame energie en E. Energieadvies.

Dubbelvoordeel? Als u in 2016 investeert in energievriendelijke bedrijfsmiddelen, kunt u in 2016 58% van de energievriendelijke investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Tip. De EIA kan samengaan met de KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) en kan u dus een extra aftrek opleveren tot wel 86%!
U investeert in 2016 voor € 50.000,- in energiezuinige bedrijfsmiddelen. De EIA is 58% van € 50.000,- = € 29.000,-. De KIA (2016) is 28% van € 50.000,- = € 14.000,-. De totale investeringsaftrek (EIA en KIA) die u in 2016 kunt toepassen, is € 43.000,-.

Aanvraag? De aanvraag moet u binnen drie maanden na de investering indienen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket). Bewaar de ontvangstbevestiging bij uw boekhouding. Dan pas kunt u de EIA verwerken in uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst beslist uiteindelijk over uw aangifte. Let op. Voor voortbrengingskosten geldt een andere termijn. Deze dient u te melden binnen drie maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten maakt.

Investeert u nu voor méér dan € 2.500,- in energiezuinige bedrijfsmiddelen, dan kan uw extra belastingaftrek in 2016 oplopen tot 86% (i.p.v. 41,5%).

Bron: Tips & Advies

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl

Stuyt & Partners, advisering en overnamebemiddeling

De sport- en leisurebranche is de laatste decennia onmiskenbaar professioneler geworden en speelt derhalve een belangrijke maatschappelijke en economische rol. Meer dan ooit wordt van de ondernemer kennis en vaardigheden gevraagd die veelal betrekking hebben op het managen van de onderneming. “Wel of niet investeren, hoe stuur ik mijn personeel aan, hoe stel ik mijn prijzen vast en wat moet ik doen om mijn leden binnen te houden”, zijn slechts enkele vragen die ondernemers iedere dag weer bezighouden. Vragen waar ook Stuyt & Partners zich iedere dag over buigt en antwoord op tracht te geven.

Stuyt & Partners (S&P) is een advies- en overnamebemiddelingsbureau die zijn werkterrein uitsluitend in de sport- en leisurebranche heeft. Dit heeft de afgelopen 20 jaar geresulteerd in de begeleiding en afronding van heel veel overnames, het doen van de waardebepalingen van menig bedrijf en/of pand, het schrijven van haalbaarheidsstudies en ondernemersplannen, en realiseren van diverse opdrachten op het gebied van interim management en procesbegeleiding. Het is die brede kennis en ervaring die S&P ter beschikking stelt om samen met de ondernemer een antwoord te vinden op de uitdagingen van morgen.

S&P staat voor betrokkenheid, voor veel kennis en ervaring in de sport- en leisurebranche, maar vooral ook voor een grote mate van betrouwbaarheid en inzet om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Samenvattend biedt Stuyt & Partners u de volgende diensten aan:

 • Bemiddeling aan- of verkoop sportcentra
 • Waardebepaling bedrijf
 • Waardebepaling onroerende zaken
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Ondernemingsplan
 • Doorlichtingsmodule ‘S&P-Scan’
 • Verkoopscan
 • Interim management

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken