Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | mei 2015

Beste lezer,

Zoals ik al eerder schreef, staan een hoop economische lichten weer op groen en klimmen we, hoewel langzaam, uit het dal. Wanneer het stijgende consumentenvertrouwen nu nog wordt omgezet naar hogere consumentenuitgaven, dan is de laatste groeipijler ook definitief om en kan ook het midden en kleinbedrijf (MKB) meer gaan profiteren van de aantrekkende economie.

Op dit moment profiteert met name het hogere echelon in het zakenleven daar vooral van. De overnamemarkt daar bloeit weer volop en de miljarden vliegen je om de oren. Daarentegen is de economische situatie in het MKB uiterst fragiel, zijn de omzetten en winstgevendheid nog lang niet terug op het niveau van voor 2008 en is de toekomst voor veel bedrijven nog hoogst onzeker. Dit laat dan ook een compleet andere overnamemarkt zien in vergelijking met de grotere spelers. Het aantal overnames, maar vooral ook de overnamebedragen vallen hier nog behoorlijk tegen.

Het wachten is dus op al die consumenten, die iets minder moeten gaan sparen en meer gaan uitgeven, zodat ook het MKB weer betere tijden tegemoet kan zien. In vervolg daarop zal de overnamemarkt in deze bedrijven op zeker aantrekken.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt

Voorbereiding is essentieel bij verkoop!

Voorbereiding van het verkopen van uw bedrijf is cruciaal wanneer u meer aan de verkoop van uw bedrijf wilt overhouden. Een van de meest gestelde vragen is hoe lang de verkoop van een bedrijf duurt. Dat is lastig te zeggen. We hebben het wel eens in 2 weken geklaard, ook wel eens in 2 maanden. Maar in de regel duurt de verkoop van een bedrijf circa 6 tot 12 maanden. Onder gunstige marktomstandigheden gaat dit vlotter dan in tijden van crisis. Ook de prijzen liggen dan hoger. Verder maakt het uit in welke conditie uw bedrijf is. Goed lopende bedrijven zijn meer gewild, waardoor verkopers een betere onderhandelingspositie hebben. Maar hoe dan ook een goede voorbereiding is essentieel voor de opbrengst en verloop van de verkoop.

Een goede voorbereiding en de juiste bedrijfsovernameadviseur
Net zoals dat u niet over één nacht ijs gaat met de schaatsen onder uw voeten, doet u dat ook niet bij het verkopen van uw bedrijf. Een bedrijfsovername is echter geen gesneden koek voor de gemiddelde ondernemer. Zoek daarom een overnameadviseur met kennis van veel zaken, zowel op juridisch als fiscaal gebied, maar vooral ook een generalist met kennis van de markt. Kennis van de markt is namelijk nauwelijks in te kopen, maar heeft een adviseur in de loop van de tijd opgebouwd. Zo weet u dat u het hoogste rendement zult scoren in een zo kort mogelijk tijdsbestek.

Een goede voorbereiding en de beschikbaarheid van informatie
Wanneer de ondernemer de keuze tot een definitieve verkoop heeft besloten, is het belangrijk om alle noodzakelijke informatie klaar te hebben op het moment dat potentiële kopers worden benaderd. Het opstellen en schrijven van een goed memorandum dwingt de verkopende partij c.q. de overnameadviseur tot het verzamelen van al die informatie. Ook het doen van een professionele waardebepaling zorgt automatisch voor de beschikbaarheid van cijfers en het inzicht in alle waardedragers van een bedrijf. Een adviseur zal zich vooraf daartoe in het bedrijf moeten verdiepen en een analyse moeten maken. Je professioneel presenteren naar potentiële kopers bij het verstreken van de juiste en voldoende informatie is essentieel om goed de onderhandeling in te gaan.

Een goede voorbereiding en uw onderhandelingspositie
De clou zit ‘m in de onderhandelingspositie. U moet weten wie de mogelijke kopers van uw bedrijf zijn en wat zij belangrijk vinden. Kijk dus eens door de bril van de koper naar uw bedrijf. Zie wat zij belangrijk vinden en sorteer daar op voor. Zorg er vervolgens voor dat u met meerdere kopers tegelijk het traject bewandelt. Behoud de regie en maak een strakke planning. De kopers zijn met elkaar in concurrentie en dat is goed voor uw onderhandelingspositie. Kies daarna de meest kansrijke koper uit en ga daar de onderhandeling mee in. Dat geeft het beste resultaat. Zowel qua prijs, als qua voorwaarden. En het gaat nog sneller ook.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Niet bij ieder ontslag een vergoeding

In eerdere berichtgevingen bent u op de hoogte gesteld van de komst van de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari en 1 juli 2015 een aantal zaken veranderen. Zaken die u als werkgever feitelijk zou moeten weten. Hierbij het onderwerp ‘transitievergoeding’ of te wel ontslagvergoeding. Weet u wanneer u een transitievergoeding moet betalen?

Betaling transitievergoeding per 1 juli. Vanaf 1 juli 2015 heeft uw werknemer die ten minste 2 jaar in dienst is en die door u ontslagen wordt, recht op een ontslagvergoeding die ‘transitievergoeding’ wordt genoemd. Een transitievergoeding is vanaf 1 juli 2015 ook verschuldigd als een contract voor bepaalde tijd dat ten minste 2 jaar heeft geduurd, niet wordt verlengd. Let op. Ook uw werknemer die na 2 jaar ziekte wordt ontslagen, heeft recht op een transitievergoeding.

Contract langer dan 2 jaar geduurd? Als een contract langer dan 2 jaar heeft geduurd, bent u een transitievergoeding verschuldigd als:

 • een vast contract op uw initiatief wordt opgezegd of ontbonden;
 • het contract voor bepaalde tijd na afloop op uw initiatief niet wordt verlengd;
 • het (vaste/tijdelijke) contract op initiatief van uw werknemer wordt opgezegd, ontbonden of niet verlengd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van u als werkgever. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan: discriminatie, seksuele intimidatie, grove veronachtzaming van de re-integratieverplichtingen, een valse ontslaggrond of het opzettelijk verstoren van de arbeidsrelatie. Overigens kan de werknemer in deze situatie de kantonrechter verzoeken een hogere transitievergoeding toe te kennen.

Wanneer niet verschuldigd? Toch hoeft u niet altijd een transitievergoeding te betalen. U bent de transitievergoeding niet verschuldigd in de volgende gevallen:

 • als uw werknemer minder dan 2 jaar bij u in dienst is geweest;
 • als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werknemer. Bijvoorbeeld ontslag op staande voet;
 • als uw werknemer nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkzaam bij u is;
 • als het ontslag verband houdt met het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd;
 • als uw bedrijf in staat van faillissement is verklaard of er surseance van betaling is verleend.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Opzegtermijn of aanzegtermijn, wat is wat?

De opzegtermijn: de opzegtermijn is de termijn die ligt tussen het moment van het opzeggen van het arbeidscontract en de feitelijke einddatum van dat contract. De duur van de opzegtermijn kan voortvloeien uit de wet, uit het arbeidscontract, uit het Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) of uit de horeca-cao.

Wanneer? Een contract voor onbepaalde tijd en een contract voor bepaalde tijd kunnen alleen worden opgezegd met een ontslagvergunning van het UWV, via de kantonrechter of met wederzijdse instemming. Vanaf 1 juli 2015 kunt u alleen nog bij het UWV terecht bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte (langer dan twee jaar). Mocht u met uw werknemer een arbeidsconflict hebben, dan kunt u in eerste instantie proberen het contract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Lukt dit niet, dan heeft u alleen de mogelijkheid het contract te laten ontbinden via de kantonrechter.

De aanzegtermijn. Bij het aanzeggen laat u als werkgever ten minste een maand vóór de einddatum schriftelijk aan uw werknemer weten wat de bedoeling is als het contract voor bepaalde tijd afloopt. Bij voortzetting van het contract dienen ook de condities waaronder dit gebeurt, te worden vermeld.

Wanneer? Bij alle contracten die zijn aangegaan op of ná 1 januari 2015 én contracten die eindigen op of ná 1 februari 2015 met een contractduur van een halfjaar of langer, geldt een aanzegtermijn van één maand. Het aanzeggen is niet verplicht bij een arbeidsovereenkomst van minder dan 6 maanden. Er geldt geen aanzegtermijn als het contract niet op een vaste datum eindigt, bijvoorbeeld als het is aangegaan voor de duur van een bepaald project of voor ziektevervanging.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Stuyt & Partners, advisering en overnamebemiddeling

De sport- en leisurebranche is de laatste decennia onmiskenbaar professioneler geworden en speelt derhalve een belangrijke maatschappelijke en economische rol. Meer dan ooit wordt van de ondernemer kennis en vaardigheden gevraagd die veelal betrekking hebben op het managen van de onderneming. “Wel of niet investeren, hoe stuur ik mijn personeel aan, hoe stel ik mijn prijzen vast en wat moet ik doen om mijn leden binnen te houden”, zijn slechts enkele vragen die ondernemers iedere dag weer bezighouden. Vragen waar ook Stuyt & Partners zich iedere dag over buigt en antwoord op tracht te geven.

Stuyt & Partners (S&P) is een advies- en overnamebemiddelingsbureau die zijn werkterrein uitsluitend in de sport- en leisurebranche heeft. Dit heeft de afgelopen 20 jaar geresulteerd in de begeleiding en afronding van heel veel overnames, het doen van de waardebepalingen van menig bedrijf en/of pand, het schrijven van haalbaarheidsstudies en ondernemersplannen, en realiseren van diverse opdrachten op het gebied van interim management en procesbegeleiding. Het is die brede kennis en ervaring die S&P ter beschikking stelt om samen met de ondernemer een antwoord te vinden op de uitdagingen van morgen.

S&P staat voor betrokkenheid, voor veel kennis en ervaring in de sport- en leisurebranche, maar vooral ook voor een grote mate van betrouwbaarheid en inzet om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Samenvattend biedt Stuyt & Partners u de volgende diensten aan:

 • Bemiddeling aan- of verkoop sportcentra
 • Waardebepaling bedrijf
 • Waardebepaling onroerende zaken
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Ondernemingsplan
 • Doorlichtingsmodule ‘S&P-Scan’
 • Verkoopscan
 • Interim management

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken