Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Bekijk hem dan via onze website.

Nieuwsbrief | november 2014

Beste lezer,

Dat de kerken leeglopen was al langer bekend, maar dat diverse bonden de afgelopen jaren zo stevig zijn gegroeid, was voor velen een verrassing. Zeker nadat een week eerder melding werd gemaakt van het stevige ledenverlies bij de tennisbond. Maar naast de ski- en turnbond hebben we dan ook gelijk de grootste dalers te pakken. Overigens betrof dit een onderzoek over de jaren 2009-2012. Daar waar de turnbond de olympische medaille van Epke in 2012 in de periode erna ongetwijfeld zal hebben verzilverd, heeft de tennisbond de laatste twee jaar aanzienlijk meer terrein verloren.

Zonder nu op bondsniveau naar oorzaken te zoeken, is duidelijk dat onze unieke verenigingsstructuur nog kaarsrecht overeind staat, daar waar een decennium terug deze nog ten grave werd gedragen door sommige sociologen. De individualisering van onze maatschappij (de basis van het ongekende succes van fitness) zou er voor zorgen dat verenigingen het flink lastig zouden krijgen. Gelukkig blijft “samen actief zijn en activiteiten ontwikkelen” voor iedereen belangrijk, met name voor ouderen (Bridgebond zit behoorlijk in de lift). Zo is de onstuimige groei van de Hockeybond niet alleen te danken aan de toename van de jeugd, maar ook door ouderen die deze, toch technische, sport plots gaan doen, vanwege binding en gezelligheid. Dat mensen hierbij meer naar beleving dan naar zingeving (kerk) zoeken, is een voetnoot.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
Stuyt & Partners
Jan Stuyt

Wat gebeurt er met personeel bij bedrijfsovername

Veel ondernemers die het plan opvatten om de zaak te verkopen, stellen de vraag wat er met het personeel gebeurt bij een overname.

Wetgeving overgang van onderneming: de artikelen 7:662 en verder van het Burgerlijk Wetboek regelen de arbeidsrechtelijke gevolgen van een overgang van de onderneming. Kern van de wetgeving is de bescherming van de werknemers bij een wijziging van de arbeidsvoorwaarden of tegen het ontslag bij een overdracht. Er is sprake van een overgang van een onderneming, wanneer ‘een economische eenheid krachtens overeenkomst wordt overgedragen, waarbij de eigen identiteit behouden blijft’.

Welke rechten en plichten gaan mee over: als er sprake is van overgang van onderneming in de zin van de wet (art. 7:622 e.v. BW), gaan alle rechten en plichten van het personeel, die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst over op de nieuwe eigenaar. Dit betekent o.a. dat de opgebouwde dienstjaren mee over gaan en dat de arbeidsvoorwaarden behouden blijven. Dit geldt niet alleen voor de schriftelijk, maar ook de mondelinge afspraken. Al ligt het aantonen van die laatste categorie altijd lastig, reden om zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.

Overigens geldt dat de oude werkgever tot een jaar na overname aansprakelijk blijft voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten. Een werknemer heeft gedurende die periode de keuze of hij zijn oude dan wel nieuwe werkgever aanspreekt op nakoming van de gemaakte afspraken.

Uitzondering pensioen: voor pensioenregelingen gelden er specifieke regels bij overgang van onderneming. Toezeggingen aan werknemers gaan normaal gesproken over naar de nieuwe werkgever. Uitzonderingen zijn wanneer werknemers van de overnemende partij andere regelingen kent, dan wel verplicht deelneemt in een bedrijfstakpensioenfonds.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Gaat u automatisch met pensioen op uw 65ste?

Ook in de sport- en recreatie gaan werknemers met pensioen. De vraag is of u als werkgever uw werknemer moet ontslaan of gaat dit vanzelf.

Nieuw ontslagrecht: het ontslagrecht gaat op de schop; zo worden de ontslagmogelijkheden rondom de pensioenleeftijd verruimd per 1 juli 2015. Daarvoor gelden nog de oude regels

AOW-leeftijd: een werknemer die in 2014 de leeftijd van 65 jaar en 2 maanden bereikt, krijgt nog dit jaar recht op AOW. Voor 2015 komt er 1 maand bij. In tegenstelling tot wat veel werkgevers denken, gaat een werknemer, die deze leeftijd bereikt niet automatisch met pensioen. Dit geldt alleen wanneer dit in de arbeidsovereenkomst dan wel cao staat, het zogenaamd ‘pensioenontslagbeding’, anders loopt het dienstverband gewoon door. Ontbreekt dit, dan kunt u altijd, wanneer de werknemer met pensioen wenst te gaan, dit regelen in een vaststellingsovereenkomst.

Werknemer wil niet met pensioen: er is niets opgenomen in de arbeidsovereenkomst en de werknemer wil geen vaststellingsovereenkomst tekenen, dan kunt u bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is een geldige reden, mits de aanvraag 2 maanden voor die leeftijd is ingediend. Let op!! Het UWV verleent geen ontslagvergunning als blijkt dat de bewuste werknemer geen ruimte maakt voor een jongere werknemer of als hij na het ontslag een tijdelijk contract wordt aangeboden.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Wie zijn de verkopers?

Niet alleen de vraag naar bedrijven, maar ook het aanbod van bedrijven neemt toe. Maar wie zijn de verkopers van deze ondernemingen?

Babyboomers: De babyboomgeneratie is bezig zijn bedrijf over te dragen. Ruim een kwart van alle Nederlandse ondernemers is ouder dan 55 jaar. Dit betekent dat naast het reguliere aanbod de komende jaren nog eens zo’n 100.000 bedrijven extra op de markt komen, waarmee het totaal aantal transacties op 20.000 tot 25.000 bedrijven per jaar wordt geschat.

Geen familie-opvolging: Een tweede oorzaak van het toenemende aanbod is dat steeds meer familiebedrijven geen bedrijfsopvolger meer kunnen vinden binnen de familie. Was het vroeger gebruikelijk dat de zoon of dochter het bedrijf overnam, tegenwoordig is dat nog slechts bij een op de drie familiebedrijven het geval.

Jongere ondernemers: Een andere oorzaak voor het toenemende aanbod is dat de jongere generatie ondernemers niet meer wacht tot het pensioen voordat ze hun bedrijf overdragen. Veel dertigers en veertigers zijn actief in dynamische sectoren als internet, ICT, sport & recreatie, media of telecom en hebben een veel lossere binding met hun bedrijf.

Als zich na een aantal jaren hard werken een kans voordoet om hun bedrijf te verkopen tegen een mooie prijs, zijn ze daar veel eerder toe bereid. Bedrijven worden in feite steeds meer een commodity, net als huizen en auto’s, die gewoon verhandelbaar zijn op de markt en die je ook kunt opsplitsen of samenvoegen met een ander bedrijf; een fenomeen dat in de Verenigde Staten en Engeland al heel gewoon is.

Toegang durfkapitaal: Een vierde belangrijke factor die de groei van de bedrijfsovernamemarkt in de kaart speelt is dat de toegang tot durfkapitaal voor potentiële overnemers de laatste vijf jaar enorm is verbeterd. Er zijn steeds meer durfinvesteerders en participatiemaatschappijen betrokken bij overnames in de MKB-markt. Al deze factoren hebben ertoe geleid dat het aantal overnames in de periode 2004 tot 2007 met ruim een derde is toegenomen.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Ter overname aangeboden

Wij zijn op zoek naar (een) kopers voor de volgende ondernemingen:


1. Een Tenniscentrum in de prov. Z-Holland (Nieuw)
Gevestigd in een grotere plaats, treffen we hier een tenniscentrum met 6 indoorbanen, 10 outdoorbanen en een ruime horeca. Uitstekende locatie, goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid. Met name interessant voor ondernemers uit de horeca, dan wel een tennisschool, die wil uitbreiden.

Aangeboden wordt de exploitatie en de onroerende zaak, welke is gevestigd met het zakelijk recht van erfpacht.

Met belangstelling zien we uw reactie tegemoet.

2. Een Sportcentrum in de prov. Z-Holland (Nieuw)
Hier zien we een multifunctioneel centrum met een behoorlijke diversiteit aan sporten, met o.a. tennis, squash, fitness en een uitgebreide horeca, incl. feest- en vergaderzalen. Modern en professioneel van opzet, voldoet dit centrum aan de eisen, die kritische consumenten tegenwoordig stellen aan een sportaccommodatie. In het hard van de provincie, compleet omringt door veel plaatsen, heeft het bedrijf dan ook een behoorlijk verzorgingsgebied.

Aangeboden wordt de exploitatie en de onroerende zaak, totaal groot ca. 18.095 m², welke is gevestigd met het zakelijk recht van erfpacht. Voldoende eigen vermogen zal aanwezig moeten zijn.

Met belangstelling zien we uw reactie tegemoet.

3. Een Damesstudio in de prov. N-Holland (nieuw)
Fantastische jaren heeft ze gehad in haar centrum, maar het is niet meer te combineren met haar andere functie. Samen met een hecht team slagen ze erin om wekelijks ca. 150 leden middels circuittrainingen aan een betere conditie te helpen, en dat vooral te laten plaatsvinden in een uiterst gezellige sfeer.

Op een totale metrage van ca. 110 m², gelijkvloers op de begane grond, vinden alle activiteiten plaats, is er een kleedfaciliteit en zijn er toiletten. De ruimte wordt gehuurd en maakt onderdeel uit van een groter complex.

Aangeboden wordt een exploitatie (inventaris/goodwill) met een vraagprijs van € 22.500,- op basis van een activatransactie. Aangezien de banken dergelijke overnames nauwelijks zullen financieren, zal de overnamesom met eigen middelen gefinancierd moeten worden.

Met belangstelling zien we uw interesse tegemoet.

Voor meer informatie neemt u contact op met Stuyt & Partners, T: 0174-620338, E: advies@stuytenpartners.nl.

Bedankt voor uw aandacht. Bezoek onze website voor meer informatie.
Stuyt & Partners - adviseurs en intermediairs in de sport- en leisurebranche.
 
Nederland +31 (0) 174 620 338 advies@stuytenpartners.nl
België +32 (0) 495 234 774 Postbus 94, 2670 AB Naaldwijk, NL
aanmelden | afmelden | online bekijken